Svar till Annica Portland Bengtsson (M)  Hur ska Omsorgsnämnden arbeta förebyggande?
– Hur tänker du arbeta för att omsorgen ska vara förebyggande och förberedd på att förhindra smittspridning på boenden och i hemtjänst?

Sammanfattningsvis går det att konstatera att omsorgsförvaltningen redan nu har ett framarbetat förebyggande arbetssätt inom ramen för de frågor som Socialstyrelsen lyfter fram i dokumentet “Hindra att smitta kommer in och sprids på äldreboenden i covid 19-pandemin – checklista med reflektionsfrågor”, Socialstyrelsen – juni 2020. 

Checklistan har gåtts igenom av våra tjänstepersoner med syfte att jämföra våra genomförda aktiviteter med de aktiviteter som Socialstyrelsen lyfter i sin checklista. Se nedan:

Riskanalyser
Redan i samband med att Covid 19-pandemin och dess påverkan på det svenska samhället uppmärksammades inledde omsorgsförvaltningen arbetet med riskanalyser och detta har fortsatt sedan dess, både genom uppdateringar av befintliga riskanalyser samt framtagande av nya riskanalyser då det har varit aktuellt. Riskanalyserna sker både på verksamhetsnivå, gruppnivå och individnivå och har bidragit till att ta fram arbetssätt och rutiner för att förebygga smittspridning samt hantera smitta då den kommit in i verksamheterna. 

Personal och kompetens
Ett stort arbete har genomförts och pågår än då det gäller Basala hygienrutiner, som enligt Folkhälsomyndigheten, är grundläggande för att hindra smitta. Alla medarbetare har utbildats i detta samt i Covid-19. Särskilda hygienombud har utbildats på alla enheter.
Utöver att information om basala hygienrutiner rullar på de informationsskärmar som finns ute i alla verksamheter finns det framtagna beskrivningar över olika smittor och hantering då dessa uppstått. Detsamma gäller användandet av skyddskläder och skyddsutrustning. Utbildningstillfällen har tagits fram för all nyanställd personal och en särskilt utsedd sjuksköterska med hygienansvar samt arbetar dessa frågor.
Det har också tagits fram ett introduktionsmaterial riktat till förvaltningens semesterpersonal där särskilda arbetssätt med anledning av Covid 19 ingår.
Ett särskilt Covid-19 team, beståendes av tio undersköterskor, finns nu som främst arbetar mot omsorgstagare inom hemtjänsten som har konstaterad smitta Covid-19. Se även faktarutan. Bemanningen ser övergripande bra ut och rekrytering av semesterpersonal har fallit väl ut, inom alla yrkesgrupper. 

Lokaler och utrustning
All personal använder skyddsutrustning vid omsorgsnära insatser och tillgången till skyddsutrustning är fortsatt god. Genom det snabba arbetet med att bygga upp Björkenäs evakueringsboende finns en stabil verksamhet för att ta emot omsorgstagare som har bekräftats smittade och på så sätt undvika att dessa på något sätt kommer i kontakt med övriga omsorgstagare.
Klara rutiner finns framtagna för hur städning av smittade personers rum och lägenheter ska genomföras. Detsamma gäller hur personalen ska hantera skyddsutrustning och annat material som är aktuell i omsorgsnära arbete hos en omsorgstagare med bekräftad smitta 

Kontakt och besök
Omsorgsförvaltningen följer de riktlinjer som folkhälsomyndigheten har satt upp gällande besök på omsorgsboenden. Då vi alla vet hur viktigt det är med en kontakt med familj och vänner har olika sätt att möjliggöra detta skapats. Utöver att använda tekniska lösningar och digitala bildsamtal har det köpts in mobila plexiglas-väggar för att möjliggöra att omsorgstagarna ska kunna ta emot besök. Det finns också en mötesvärd vid dessa besök i syfte att hindra smittspridning. Omsorgsförvaltningen kommer fortsätta att utveckla möjligheterna för omsorgstagare att ha kontakt med familj och vänner både med tekniska lösningar och på plats på omsorgsboendena, detta är något som omsorgsförvaltningen har fått bidrag från Kampradstiftelsen för att möjliggöra. Med hjälp av skyddsutrustning möjliggör vi också för anhöriga att besöka omsorgstagare i livets slut. 

Omsorgsförvaltningen tog tidigt fram nya rutiner som rör in- och utflytt av boende särskilt utifrån Covid 19. Här ingår Björkenäs evakueringsboende som en del i processen. 

Övrigt, olika arbetsuppgifter
Hos omsorgsförvaltningen finns personer med demenssjukdom. Här har vi använt kurator inom specialistteamet för att tillgängliggöra information om Socialstyrelsen råd gällande omsorgstagare med demens Covid-19
Personal som har sin ordinarie tjänst i träffpunkter används nu i vård- och omsorgsboendena bland annat för att hålla i gemensamma aktiviteter och möta omsorgstagarnas individuella behov av aktiviteter, exempelvis utevistelse så långt det går.  

Rutiner för provtagning av boende finns framtaget tillsammans med Regionen. Likaså rutiner för provtagning av personal som har haft misstänkt smitta. Från den 12 juni börjar regionens nya riktlinje för utökad provtagning och smittspårning att som rör både omsorgstagare samt vård- och omsorgspersonal.
Förutom det som tidigare nämnts sker en kontinuerlig kontakt med Region Kalmar, SKR och andra kommuner och myndigheter samt en ständig omvärldsbevakning gällande Covid-19.

Detta tillsammans med att en följsamhet gällande Folkhälsomyndighetens direktiv och riktlinjer anses ge omsorgsförvaltningen förutsättningarna för att förhindra en fortsatt smitta av Covid-19 hos omsorgstagare på vård- och omsorgsboenden samt inom hemtjänsten.

 


Michael Ländin (s)

Ordförande Omsorgsnämnden 

 

FAKTA CONVID-19 TEAM:
För att ytterligare minska risken för smittspridning och skydda omsorgstagarna startar vi nu ett särskilt covid-19-team. Teamet består av 10 undersköterskor som utgår från Ingelstorpsvägen 1 i Smedby. Teamet kommer att kunna utföra omsorgsinsatser hos omsorgstagare med konstaterad smitta covid-19 i hemtjänst i hela omsorgsförvaltningen. Vid behov ska teamet även kunna arbeta inne på Björkenäs (evakueringsboendet) samt på övriga boendeenheter där det finns bekräftad smitta.