Svar till Fredrik Sjömar (KD) Hur går det med testningen?

– Hur arbetar kommunen med testning av de boende utifrån Folkhälsomyndighetens dokument från 29 maj, samt hur går det med testningen av personalen?

Omsorgstagare
Vårdhygieniska riktlinjer för särskilt boende och ordinärt boende inom kommunal vård och omsorg har utarbetats och kontinuerligt uppdaterats av regionen. Avstämningsmöten genomförs veckovis med länets verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, primärvårdsförvaltningen och vårdhygieniska enheten. Samverkan med samtliga hälsocentraler i Kalmar kommun har fungerat mycket bra.

 Det förebyggande arbetet för att förhindra smittspridning är av stor vikt. Förutom stöd av vårdhygieniska enheten har en utsedd sjuksköterska under våren utbildat samtliga hygienombud och tillsammans med dem utförs uppföljning på enheterna avseende följsamheten till basala hygienrutiner.

Besöksförbud i särskilt boende infördes tidigt och vistelsen i allmänna utrymmen begränsades. Tidigt säkrades tillgången till skyddsutrustning, som används direkt när någon kan misstänkas ha smitta. Omsorgspersonal kontaktar sjuksköterska vid misstänkt smitta hos omsorgstagare inom hemtjänst eller på särskilt boende. Sjuksköterskan tar kontakt med ansvarig primärvårdsläkare som avgör om provtagning ska genomföras.

Inom omsorgsförvaltningen genomförs dagliga avstämningsmöten med biståndshandläggare, medicinskt ansvarig sjuksköterska, förvaltningschef och enhetschef på evakueringsboende. Då sker en genomgång av antalet personer som är inlagda på sjukhuset för covid-19, antal personer med misstänkt eller konstaterad smitta inom hemtjänst eller i särskilt boende. Bedömning görs också avseende om person med konstaterad smitta tillfälligt bör flytta till evakueringsboendet Björkenäs.

För närvarande har 160 omsorgstagare testats för Covid-19.

 

Personalen
Måndagen den 25 maj startade provtagningen för covid-19 av personal. Provtagning erbjuds till medarbetare med förkylningssymtom inom vård och omsorg. Symtom som är aktuella är feber, hosta, andningsbesvär, snuva, nästäppa, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk, diarré, förlust av lukt och smaksinne.

Syftet är att möjliggöra tidigare återgång till arbetet vid milda symtom och gott allmäntillstånd. Det är närmaste chef som beslutar om provtagning är aktuellt och provtagning sker på den hälsovalsenhet där medarbetaren är listad. Provtagning kan ske som tidigast 24 timmar efter symtomdebut och som senast fram till 14 dagar efter symtomdebut. 

Vid provtagningstillfället uppvisas giltig information som styrker anställning inom kommunen. Information ges om uppskattad tid för provsvar, som tidigast nästkommande vardag, samt var man kan hitta information om sitt svar. Provsvar presenteras i e-tjänsterna på 1177. Vid positivt provsvar tas en kontakt av hälsovalsenheten.

Inom regionen planeras nu utökad provtagning och smittspårning. En smittspårningsgrupp ska bildas och arbeta i nära samarbete med vårdhygieniska enheten på regionen. Framtagande av rutiner påbörjas vecka 25 och i arbetsgruppen ingår medicinskt ansvariga sjuksköterskor från länets kommuner.

Hittills har nästan 100 medarbetare inom omsorgsförvaltningen provtagits. Huvuddelen av dessa har visat negativt provsvar.

 


Michael Ländin (s)

Ordförande Omsorgsnämnden 

 

Visste du att…
93% av omsorgstagarna i hemtjänsten säger att de är ganska eller mycket nöjda med sin omsorg 2019. Det är en tangering av den bästa siffran kommunen haft någonsin. För att nå topp 30 krävs 96%. Det finns det flera enheter i Kalmar som redan har.