Svar till Fredrik Sjömar (KD) Hur ser det ut med tillgången till medicinsk utrustning inom äldreomsorgen?

– Hur ser det ut med tillgången till syrgas och saturationsmätare inom äldreomsorgen i Kalmar?

 

Många av problemen i äldreomsorgen som lyfts av Coronakommissionen är något som Kalmar svarar väl upp emot. Några av de problem kommissionen lyfte den 15 december 2020 var:

Problem 1: Fragmenterad organisation inom äldrevården.
I Kalmar är är 90% av hemtjänst / särskilt boende i kommunal regi. Alltså är den väl sammanhållen. Dessutom har Kalmar endast mellan 8-10% timvikarier vilket ytterligare stärker kontinuiteten i omsorgen. Detta bekräftas även att Kalmar 2020 var topp 30 i Sverige på just kontinuitet.

Problem 2: Behov av högre bemanning, ökad kompetens, och rimliga arbetsförhållanden.
I Kalmar är 95% av de anställda välutbildade undersköterskor. Här har alla möjlighet att jobba heltid och slipper i år även delade turer, något som uppmärksammats i hela landet.

Faktum är att Kalmar i närtid haft besök av både Statsminister, Socialminister och Socialutskott för att se hur Kalmars äldreomsorg fungerar och vad som gör den så bra. Under våren kommer vi även att träffa Socialstyrelsens generaldirektör som utreder den kommande äldreomsorgslagen.

När det gäller din fråga kring tillgången till syrgas och saturationsmätare gäller följande:

Saturationsmätare finns tillgängliga för alla sjuksköterskor i kommunen dygnet runt och är ett enkelt hjälpmedel vid bedömning av patientens behov av syrgas. De små finns det en till varje sjuksköterska och en i varje jourväska, så det finns kring 85 stycken totalt. Den större Pulsoximetern finns en i varje team.

För patienten som  påvisar symtom som andnöd, bröstsmärta, blekhet m.m. är saturationsmätare ett viktigt och enkelt instrument för att få en uppfattning om patientens syremättnad i blodet. Mätningen görs med hjälp av en ”klädnypa” som sätts på patientens finger och som sedan är kopplad till en mätare. Värdet av syremättnad i blodet visar om patienten är i behov av syrgastillförsel. 

Syrgastuber däremot räknas som ett läkemedel och ordineras alltid av läkare. Finns det ett akut behov av syrgas skickas patienten in för att ”ställas in” och sedan vid hemgång får patienten med sig en syrgastub som vi hemsjukvården byter tub när det behövs. Patienten kan komma hem samma dag/kväll med syrgas.

Ur vårdhandboken: Oxygen som läkemedel
Andningsoxygen är ett läkemedel som i princip endast ska ordineras vid hypoxi (onormalt låg syremättnad). Andnöd, bröstsmärta, illamående och så vidare är i sig inte indikationer för oxygenbehandling. Ordinationen ges av läkare och omfattar dos (som oftast anges i liter/minut), administrationssätt och planerad behandlingstid. Doseringen bestäms med hjälp av artärblodgasprover och pulsoximetri. Saturationsmätare (pulsoximeter) mäter via ljus av speciell våglängd och beräknar andelen av arteriellt/venöst blod och presenterar detta som en syremättnad (oxygensaturation). En mängd olika faktorer påverkar noggrannheten i mätningen men det är en enkel och icke invasiv mätmetod. För patienter med normalt PCO2 i artärblodgasprov kan oxygenflödet ofta provas ut med hjälp av pulsoximeter. Utrustningen och behandlingen bör provas ut noggrant och anpassas till den enskilde patientens behov. Detta gäller både på sjukhus och i hemmet.

Michael Ländin (s)

Ordförande Omsorgsnämnden 

 

Visste du att…
96% av omsorgstagarna i Kalmar kommuns egenregi i hemtjänsten säger att de är ganska eller mycket nöjda med sin omsorg 2020. Det är den bästa siffran kommunen haft någonsin. För att nå topp 30 i Sverige krävs just 96%.