Svar till Fredrik Sjömar (KD) Fungerar smittskyddet överallt?

– Vad kommer majoriteten vidta för åtgärder för att se till att Kalmars omsorgspersonal under pågående pandemi inte behöver gå mellan olika boenden, eller mellan hemtjänst och boende?

Ja, smittskyddet fungerar så långt detta är möjligt. Det intensiva arbetet med att stävja pandemin har nu pågått under lång tid i Kalmar. Det är den största utmaningen vi någonsin haft och det har givetvis haft högst prioritet. Bland de viktigaste åtgärderna för att förhindra risk för smittspridning på boende är:

 • Efterlevnad av besöksförbudet
  • Vistelse i allmänna utrymmen begränsas. Viktigt med distans.
  • Inga allmänna aktiviteter där flera brukare möts.
  • Personal stannar hemma vid förkylningssymtom så som snuva, hosta eller feber.
  • Säkra att följsamheten till basala hygienrutiner är hög.
  • Begränsa antalet personal som vårdar varje brukare.
  • Säkra att medarbetare har kunskap om när och hur skyddsutrustning ska användas vid misstanke eller bekräftad smitta-
  • Att isolera omsorgstagare vid misstanke som har bekräftad smitta. Vid bekräftad smitta är det aktuellt med temporär flytt till evakueringsboende för omsorgstagaren för att minimera risk för smittspridning.
  • I samtliga fall när misstänkt smitta hos omsorgstagare uppstår isoleras även gruppen inom boendet tills att risk för smitta kan avfärdas av legitimerad hälso-och sjukvårdspersonal.
  • 15/6 startas även ett särskilt “Covid-19 team” som främst ska arbeta med de omsorgstagare i ordinärt boende som har bekräftad smitta och som ej är aktuella för flytt till evakueringsboendet. Detta för att ytterligare minska risken för smittspridning inom verksamheten.

I Lindsdal, liksom i alla andra äldreomsorgsenheter i Kalmar kommun, har utbildning genomförts både i basala hygienrutiner och om Covid-19. Särskilda hygienombud har utbildats. Sjuksköterska med extra ansvar gällande hygien finns tillgänglig för samtliga enheter. Samtliga enheter har i samverkan med fackliga parter utfört lokala riskbedömningar för att minska risken för smittspridning.

De allra flesta arbetspass utförs på det ordinarie boende- eller hemtjänsten som medarbetaren tillhör. Ett fåtal behövs på en annan enhet. Dessa arbetspass förläggs utifrån verksamhetens och omsorgstagarnas behov och baseras på den omsorg och de vårdinsatser som måste utföras. Med anledning av pandemin har vi begränsat dessa så att det styrs boende mot boende, och hemtjänst mot hemtjänst.

Alternativet till att göra detta hade varit att rekrytera in outbildade timvikarier. Timvikarier som varken har den utbildning eller den erfarenhet som våra ordinarie medarbetare har. Nu har vi i högre utsträckning kunnat ha professionella medarbetare som utfört arbetsinsatserna i pandemin. Exempel på motsatsen har vi sett i Stockholms äldreomsorg där andelen timanställda vikarier varit avsevärt mycket högre än i Kalmar. 

Då frågan är specifikt riktad till Lindsdals båda boenden kan jag bekräfta: Ingen omsorgstagare på något av våra boenden i Lindsdal har i skrivande stund haft bekräftad smitta covid-19. Vi har heller inte haft någon medarbetare som är anställd på boendena i Lindsdal som haft bekräftad smitta. De åtgärder vi vidtagit har alltså hitintills fungerat och även gett omsorgstagarna en bättre kvalité i de insatser som görs av våra medarbetare. 

Michael Ländin (s)

Ordförande Omsorgsnämnden 

FAKTA VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE:
“Kalmar ska vara en av Sveriges modernaste boendekommuner för äldre och stå väl rustat för att möta det demografiska behovet. Det handlar om värdighet och livskvalité.” Verksamhetsplan 2020

– I mars 2020 ägde inflyttning rum i 30 nyrenoverade lägenheter på St Kristoffers Väg 3. Det är en ökning med 5 vård och omsorgslägenheter. Ytterligare renovering av fler lägenheter pågår.
– Nybyggnation av 60 vård och omsorgslägenheter på Hemvärnet 1 Karlssons äng påbörjades även den i mars. Beräknad inflyttning första kvartalet 2022.
– Upphandlingsunderlag för nybyggnation av vård- och omsorgsboende Lindsdal påbörjat.