Svar på interpellation kring anhöriga och ensamhet från Daphne Thuvesson (mp)

Vilka förväntningar/policy har kommunen när det gäller anhörigas roll inom äldrevård/hemtjänst och hur förmedlas detta till anhöriga?

När det gäller förväntningar eller policy för hur en anhörig ska hjälpa en närstående finns inte något sådant. Anledningen till det är att anhöriga generellt inte har någon skyldighet att ge vård och omsorg till en närstående. Undantagen från detta är vårdnadshavarens ansvar mot barn samt makars skyldigheter mot varandra. Av den anledningen finns det inte heller någon information i ämnet.
Däremot finns som beskrivs i interpellationen information om service som anhöriga kan ta del av. Här finns även kontaktuppgifter och information om vår anhörigstödjare som finns tillgänglig på TIC-huset.

Denna service är inte individanpassat utan lika för alla, det vill säga följer ett givet program. Det bygger på att individer (anhöriga) själva söker upp verksamheten, även om det kan ske efter en rekommendation. I Kalmar finns förebyggande, rådgivande och informerande insatser samt olika typer av öppna verksamheter kan erbjudas utan föregående behovsbedömning och biståndsbeslut.

Denna service är tillgänglig för alla och en enskild person bedömer själv om hen vill ta del av den service som kommunen erbjuder.

Vilka planer har kommunen att möta de växande behoven av allt fler ensamma äldre så att deras behov och rättigheter uppmärksammas och tillgodoses?

Det pågår ständigt ett intensivt arbete för att möta kommande behov hos äldre.

 • Nya vård-och omsorgsboenden byggs för att möta det ökade behovet av lägenheter utifrån demografin.
 • Stora arbeten sker för att synliggöra och förbättra arbetssätten inom på hemtjänst, dagverksamhet, korttidsverksamhet och vård-och omsorgsboende för att möta en allt större mängd äldre med olika behov.
 • Det arbetas intensivt med att införa olika typer av välfärdsteknik för att möjliggöra så att enskilda äldre kan klara vardagen, allt från läkemedelsrobotar till olika möjligheter att kommunicera med omvärlden, det senare för att minska ofrivillig ensamhet.
 • Nämndens olika mötesplatser/träffpunkter görs mer attraktiva men olika former av aktiviteter i grupp och enskilt.
 • Ett intensivt arbete pågår även i samarbete med regionen ”Nära vård”. Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Kärnan i arbetet är ett personcentrerat arbetssätt som utgår från individens behov och förutsättningar. Det innebär att se, involvera och anpassa insatser efter vad som är viktigt för just den personen i ett samspel med olika myndigheter, förvaltningar och vårdgivare.
 • Vill även lyfta den miljonsatsning Omsorgsnämnden gjort det senaste året för att motverka ofrivillig ensamhet:
  • Inrättande en ny tjänst, en kombinerad enhetschef för socialt innehåll och arbetet med ofrivillig ensamhet. I tjänsten ingår bland annat att arbeta för att öka kontaktytorna mellan åldersgrupper, anordna aktiviteter som bidrar till gemenskap och stimulans samt öka möjligheten till ideellt engagemang bland äldre genom att utveckla en volontärorganisation.
  • Uppsökande verksamhet ska utföras av distriktssköterska. Idén kommer från samarbetet med pensionärsrådet och innebär att preventiva hembesök till personer mellan 79–82 år ska göras. Målgruppen är de som ännu inte har hemtjänst eller hemsjukvårdsinsatser.
  • Introduktionserbjudande för nya hemtjänsttagare i form av en fri lunch och aktivitet på valfri träffpunkt fortsätter. I erbjudandet ingår dessutom ett par gratis broddar.
  • Gratis gymträning för Kalmarbor som är 79 år och äldre. Deltagarna erbjuds möjligheten att träna tio gånger gratis med handledning på ett gym.
  • Fortsatt samarbete med pensionärsföreningar. Ett av målen är att försöka få igenom en projektansökan, för att ytterligare stärka vårt gemensamma arbete med att minska den ofrivilliga ensamheten. Ideella insatser är en viktig del för att lyckas minska den ofrivilliga ensamheten i samhället. Därför har omsorgsförvaltningen i uppdrag att ytterligare utöka samarbetet med frivilligkrafter.
 • Bifogar också veckoschemat för aktiviteter från förra veckan där man tydligt ser vad som görs i Kalmar kommun för att minska ensamheten för äldre på våra vård- och omsorgsboenden.

Michael Ländin (s)

Ordförande Omsorgsnämnden

 

VECKOSCHEMA S:T KRISTOFFERS VÄG 3 VECKA 38 2021:

Måndag          Fm: Gymnastik kl 10.30

Em: Gudstjänst kl 15.00

Em: Bingo på Bärnstenen kl 13.30

Tisdag                                 Fm:  Tovertaspel C;E;F

Em: Seniorshoppen kl 13.30

Onsdag                                Fm: Hotellfrukost på J

Em: Bussutflykt C,E,F

Torsdag          Fm: Gymnastik kl 10.30

Em: Träffpunkt 13.30-15.00

Kväll: Vi startar vår kör kl 17.30-18.15

Fredag                                Fm: Tidningsläsning kl 10.30

Em: Vi tittar på Rasken del 2

Lördag                                 Fm: Önskemål E

Em Träffpunkten C,D,G kl 13.30

Söndag                                Fm: Träffpunkten H,J kl 10.30

Em: Önskemål F