Sverige är det land i världen där det är vanligast att bo ensam. I tider med pågående pandemi blir ensamheten ännu mer påtaglig. Efter ålderspensionen ökar den sociala isoleringen markant enligt Statistiska centralbyrån: Bland 75–84 åringarna är cirka 10 procent socialt isolerade. Bland de allra äldsta, 85 år och äldre, är andelen 15 procent. Sammantaget gör detta ensamheten till ett av Sveriges mest akuta och viktigaste problem att lösa.

I skriften “Ensamhet dödar – ofrivillig ensamhet i Sverige” från mars 2020 talar man om forskning som påvisar att ensamhet kan leda till högre blodtryck och inflammation i kroppen. Där sambandet mellan ensamhet och depression är påvisat. Att känna sig ensam kan också leda till en risk att man uppfattar och förväntar sig ett ovänligt bemötande av andra. Detta skapar då social ångest och blir till en ond cirkel där man drar sig undan fastän man egentligen längtar efter sällskap.

För Kalmars del innebär det här att tusentals äldre i kommunen är socialt isolerade och ensamma och riskerar att förkorta sitt liv. Därför genomför nu Omsorgsnämnden ett paket med satsningar som syftar till att motverka den ofrivilliga ensamheten bland kommunens äldre invånare. Inför det kommande verksamhetsåret 2021 finns bland annat följande åtgärder:

  • En ny tjänst som är en kombinerad enhetschef för socialt innehåll och arbetet med ofrivillig ensamhet skapas. I tjänsten ingår bland annat att arbeta för att öka kontaktytorna mellan åldersgrupper, anordna aktiviteter som bidrar till gemenskap och stimulans samt öka möjligheten till ideellt engagemang bland äldre genom att utveckla en volontärorganisation.
  • Uppsökande verksamhet av distriktssköterska. Idén kommer från samarbetet med pensionärsrådet och innebär att förebyggande hembesök till personer mellan 79–82 år ska göras. Målgruppen är de som ännu inte har hemtjänst eller hemsjukvårdsinsatser. Vi gör detta tillsammans med Region Kalmar län.
  • Introduktionserbjudande för nya hemtjänsttagare i form av en fri lunch och aktivitet på valfri träffpunkt fortsätter så fort detta är möjligt. I erbjudandet ingår dessutom ett par gratis broddar. 
  • Gratis gymträning för Kalmarbor som är 79 år och äldre. Deltagarna erbjuds möjligheten att träna tio gånger gratis med handledning på ett gym. Satsningen är igång utomhus och fortsätter under kommande år.
  • Fortsatt samarbete med pensionärsföreningar, studieförbund samt andra organisationer. Ett av målen är att försöka få igenom en projektansökan, för att ytterligare stärka vårt gemensamma arbete med att minska den ofrivilliga ensamheten. 

Sammantaget uppgår satsningarna till en summa av ungefär 1,3 miljoner kronor. Alla satsningar anpassas till den pågående pandemin, men kommer självklart att ta fart i takt med att läget förbättras. 

Ideella insatser är en otroligt viktig del för att lyckas minska den ofrivilliga ensamheten i samhället. Alla kan hjälpa till. Du som anhörig, vän eller engagerad har unik möjlighet att minska ensamhet för äldre. Därför har omsorgsförvaltningen i uppdrag att ytterligare utöka samarbetet med frivilligkrafter. För det är tillsammans vi minskar ensamheten i Kalmar!

Michael Ländin, (s) Ordförande Omsorgsnämnden, Kalmar

Publicerad i Barometern, Hela Östra Småland och Dagens Kalmar nov 2020