Svar på enkel fråga om “Vad görs, trots en pågående pandemi, för att bryta ensamheten för äldre som inte bor på särskilda boenden?” från Christopher Dywik (kd)

Flertalet insatser har utförts i omsorgsförvaltningen under pandemin för att bryta ensamhet för äldre i ordinärt boende. 

 • Träffpunktssamordnare har under hela pandemin haft telefonsamtal med personer som vanligen besöker träffpunkterna. I varje team har det funnits en telefon som varit öppen för samtal. 
 • Flera fristående träffpunkter har även varit öppna för utomhusgymnastik i anpassade mindre grupper under vintern och våren.  
 • Seniorlotsen har under pandemin stöttat upp grupper som varit hårt pressade exempelvis genom uppsökande verksamhet, fixaruppdraget och hjälpt till att komma i gång med digitala inköp. Samarbete med arbetsmarknadsenheten har upprättats där de hjälpte till med utkörning av varor. 
 • Under pandemin har även arbete gjorts för att matcha volontärer med behövande äldre.
 • Kulturskolan har varit och spelat utanför bland annat Bärnstenen. 
 • En satsning med gratis gympa genom Friskis och svettis påbörjades i september år 2020 och hann startas upp, men fick pausas på grund av restriktioner. Denna satsning planeras att starta igen den 1/9 i år. 
 • Omsorgsförvaltningen har även varit behjälplig att ta fram en projektansökan till Kampradsstiftelsen där kommunen tillsammans med pensionärsföreningar, studieförbund, forskning och föreningsliv vill genomföra gemensamma insatser för att förebygga och minska den ofrivilliga ensamheten för de äldre som bor kvar hemma i ett ordinärt boende. Dock fick vi avslag, men ny ansökan görs istället till allmänna arvsfonden då detta är möjligt senare i år. 
 • I mars 2021 anställdes även en enhetschef för socialt innehåll och ofrivillig ensamhet som kommer att arbeta vidare med dessa frågor. 
 • Ansökning om projekt med Linneuniversitetet har gjorts i februari i år med fokus att främja hälsa och välbefinnande hos äldre personer med bland annat nedstämdhet- och/eller ensamhetsproblematik och syfte att öka livskvalitén för äldre. 
 • Under mars och april månad har Omsorgsförvaltningen haft ett samarbetat med Kommunledningskontoret genom att ta in UF-företaget Eway med syfte att seniorer kunnat boka tid för digital hjälp kring Facebook, bankid eller ehandel. Utbildningarna har genomförts på ett coronasäkrat sätt i TIC-huset.
 • Kalmar kommun tillsammans med regionen kommer även att utföra ett pilotprojekt med uppsökande verksamhet genom sjuksköterska. Även Omsorgsförvaltningens egen uppsökande verksamhet har startat i gång med hembesök igen. 
 • Anhörigstöd har getts på telefon och nu även fysiskt för de som är vaccinerade. 
 • Vårt nästa mål är att öppna träffpunkterna för fler grupper i ordinärt boende även inomhus på ett säkert sätt utifrån de rekommendationer som råder. 

Ovanstående svar är ej helt uttömmande avseende insatser som görs för att minska ensamheten men ger ändå en bild av vad som som görs. 

Michael Ländin (s)

Ordförande Omsorgsnämnden 

KORTA FAKTA:
– Kalmar kommun har fokus på socialt innehåll för äldre. Mellan 2014-2019 steg andelen särskilda boenden i Kalmar som erbjuder minst två organiserade och gemensamma aktiviteter under vardagar från 28 till 86%. Under 2020 var siffran 65% trots pandemi. (Kolada/Socialstyrelsen)