Svar på enkel fråga om “Vad planerar majoriteten att göra för att möjliggöra att personalen ska kunna få sin fortbildning – trots en fortsatt pågående pandemi?” från Christopher Dywik (kd)

Majoriteten och Omsorgsförvaltningen har ett stort pågående arbete för att medarbetare i olika roller ska få fortbildning trots pandemin.

Under år 2020 ersattes mycket av de planerade utbildningsinsatserna till förmån för utbildning i basala hygienrutiner, Covid-19 och användande av skyddsutrustning. Arbetet kan delas upp i flera olika områden. 

Dels sker stora delar av utbildningarna digitalt och arbetet med att digitalisera utbildningar pågår löpande. Verksamheten arbetar även med nano-utbildningar vilket är en ny typ av kompetensutveckling i verksamheten där medarbetare själva kan styra när utbildningen ska genomföras. Dessa Nano-utbildningar är uppbyggda i korta avsnitt med avstämningsfrågor för varje avsnitt. 

Verksamheten arbetar även proaktivt med olika lärosäten för att säkra kompetensförsörjningen. Det gäller inom flertalet utbildningsområden som är aktuella för förvaltningens yrkesgrupper. Förvaltningen hanterar ca 250 praktikplatser, studenter och lärlingar varje år från gymnasiet och vuxenutbildningar vilket i sig även bidrar till att kompetensutveckling i verksamheten.

Samverkan sker också kontinuerligt kring planeringen av Linnéuniversitetets verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Omsorgsförvaltningen tar varje år emot sjuksköterskestudenter, distriktssköterskestudenter och socionomstudenter. Det pågår även olika former av mentorskap, handledning och central introduktion för att stärka kompetensutveckling i verksamheten.

En större satsning görs för att handledare skall kompetensutvecklas, detsamma gäller för utbildning av språkombud. Det senare genomfördes även under år 2020. Vårdpedagogik och handledning är utbildning som ger möjlighet att utveckla lärande samtal, bedömning av elevers prestationer, kommunikationens betydelse och pedagogiska metoder.

En stor pågående kompetensutvecklingsinsats är Äldreomsorgslyftet som är en statlig utbildningssatsning riktad till äldreomsorgen under 2020–2022 vars syfte är att höja kompetensen i äldreomsorgen. Dessa utbildningar vänder sig till medarbetare som redan arbetar inom vård och omsorg, men som inte har formell utbildning (betyg) till undersköterska samt att rekrytera arbetslösa från andra branscher till vård och omsorgsverksamheter. Förutom att medarbetaren också har lön under utbildningen så är detta en viktig del i målet att ha utbildad personal i omsorgsförvaltningen. Detta påbörjades redan under år 2020.

I det utvidgade äldreomsorgslyftet är välfärdsteknik, omvårdnad och socialt arbete för äldre några utbildningsområden som är prioriterade inför hösten 2021. Målgrupp för utbildningarna är vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, rehabpersonal och enhetschefer. Allt är inte klart än då svar inväntas från utbildningsinstitutionerna.

För att uppnå god kvalitet ska undersköterskans roll stärkas genom utbildning i värdegrund, dokumentation, socialt innehåll. Särskild reflektionstid avsätts för att följa upp kommunikation, kvalitetsregister och genomförandeplan regelbundet.

Inom hälso- och sjukvårdsverksamheten finns ett uppbyggt samarbete med Linnéuniversitetet genom en samfinansierad tjänst som klinisk lektor. Genom denna samverkan utvecklas både teori och praktik inom gemensamma utvecklingsområden som tex måltidsprojekt och forskningscirklar.

Inom ramen av det statliga stimulansbidraget god och nära vård kommer också utbildningsinsatser på universitetsnivå att genomföras till hösten i palliativ vård samt handledning. I denna målgrupp ingår bl.a. sjuksköterskor och rehab.  Redan nu finns det sjuksköterskor som läser till distriktssköterska. Utbildningar inom ram av god och nära vård kan också göras på arbetstid.

Arbetet i verksamhetens huvudprocesser där medarbetare i verksamheten via processteam går igenom varje aktivitet i processflödet tillsammans är kompetenshöjande för samtliga medarbetare och ökar förståelsen och kunskapen av olika yrkesrollers arbete. Därtill ska alla medarbetare utbildas i jämställdhet och HBTQ i enlighet med kommunfullmäktiges verksamhetsplan. 

Ovanstående svar är de facto ej helt uttömmande avseende kompetensutvecklingsinsatser som kommer att genomföras i år. Det kan faktiskt vara så att hösten 2021 kommer att omfatta mer kompetensutvecklingsinsatser inom Kalmars äldreomsorg än någonsin tidigare.


Michael Ländin (s)

Ordförande Omsorgsnämnden